Partneri

Pomoć deci sarađuje i zvanično i operativno sa svim institucijama koje se bave decom, mladima i onima koji su u najbližem kontaktu sa decom i mladima.

DRUŠTVO ZA EDUKACIJU ROMA (DER)

Društvo za edukaciju Roma (DER) iz Surdulice je lokalna nevladina organizacija koja od prvog dana tesno sarađuje sa Pomoć deci na programima poboljšanja obrazovanja Roma u Surdulici, razvoju saradnje civilnog sektora i lokalnih vlasti i na umrežavanju organizacija civilnog društva. Od 2005. godine, zajedno sa Pomoć deci DER kontinuirano radi na organizaciji što ranijeg uključenja romske dece u vaspitno-obrazovni sistem, na prikupljanju i analiziranju podataka sa terena i uspostavljanju strateškog partnerstva organizacija civilnog društva sa lokalnim i državnim organima vlasti.

 

Edukativni centar Roma

Edukativni centar Roma iz Subotice ima široko iskustvo u vođenju projekata jačanja saradnje lokalne zajednice i manjina u Subotici i celoj Vojvodini. Radio je sa Pomoć deci još 2004. godine na poboljšanju obrazovanja Roma i mobilizaciji mladih u severnoj Srbiji, a potom je od 2006. lokalni partner Pomoć deci na programu integrisanja mladih predstavnika manjinskih grupa u društvo u Vojvodini.
www.ec-roma.org.rs

 

Omladinski forum za edukaciju Roma (OFER)

OFER iz Bujanovca je lokalna romska nevladina organizacija fokusirana na razvojne programe poboljšanja obrazovanja Roma. Od 2002. godine OFER radi na mobilisanju predstavnika manjina za aktivno učešće u razvoju lokalne zajednice, u obrazovnom i humanitarnom radu sa lokalnim manjinskim grupama i u aktivnostima sprečavanja sukoba na jugu Srbije. Sa Pomoć deci sarađuje na zajedničkim projektima vezanim pre svega za poboljšanje obrazovanja Roma svih uzrasta u Bujanovcu, ali i na projektima za zaštitu od preprodaje dece i mladih, mobilizaciji mladih i stvaranju partnerstava između lokalne uprave i manjinskih nevladinih organizacija od 2004.
www.ofer.org.rs

 

ALBANIJA

Partnerë për Fëmijët (Partneri za decu) 

Lokalna albanska nevladina organizacija Partnerë për Fëmijët (Partneri za decu) radi sa decom, porodicama, zajednicama i lokalnim upravama da poboljša situaciju i život dece. Organizacija Partneri za decu se fokusira na najranjivije i naizolovanije seoske zajednice u severnoistočnoj Albaniji. Ima za cilj da mobiliše posvećenost i akciju svih činioca da unapredi jednake šanse dece za razvoj i učestvovanje u svojim zajednicama. Saradnja i partnerstvo Pomoć deci i Partnera za decu počela je 2005. godine i nedavno je ojačana novim zajedničkim četvorogodišnjim programom.  
www.partnereperfemijet.org

 

CRNA GORA

Djeca prije svega

Organizaciju „Djeca prije svega“ čine stručnjaci iz oblasti socijalne i dečije zaštite. Svoje ciljeve postižu kroz rad sa porodicama, rad sa decom sa poremećajima u ponašanju, kao i putem podizanja svesti o pravima deteta. Uključeni su i u proces porodičnog smeštaja dece bez roditeljskog staranja.

Pomoć deci započela je saradnju sa Djecom prije svega tokom 2009. godine kroy program Aflaton – društveno i finansijsko Obrazovanje dece, a od kraja 2014. godine, Djeca prije svega je postala i zvanični partner u drugoj, dvogodišnjoj fazi projekta PRECEDE.

www.djecaps.me

 

HRVATSKA

Centar za civilne inicijative (CCI)

Centar za civilne inicijative je nevladina, neprofitna organizacija koja deluje na području Hrvatske. Osnovana je 1998. g. sa ciljem da pospeši razvoj manjih zajednica, posebno onih u koje se stanovništvo vraćalo posle rata. Ostvarila je značajne rezultate na polju razvijanja i obučavanja udruženja građana. Takođe, pomaže ruralne sredine, kako prekvalifikacijom poljoprivrednih radnika, tako i podsticanjem preduzetništva.

Pomoć deci i Centar za civilne inicijative sarađuju na projektu PRECEDE od kraja 2012. g. Prvobitni dvogodišnji plan je uspešno ispunjen, a saradnja će se nastaviti i u drugoj fazi projekta.

www.cci.hr

 

KOSOVO*

Balkan Sunflowers (Balkanski suncokreti)

Balkan Sunflowers (Balkanski suncokreti) međunarodna je neprofitna i nevladina organizacija osnovana 1999. g. radi pomoći kosovskim izbeglicama. Njihove glavne programske linije su zajednica, ljudsko dostojanstvo, deca i mladi. Bave se i integracijom nacionalnih manjina u društvo kroz centre za ucenje.

Balkanski suncokreti je jedna od partnerskih organizacija na projektu PRECEDE, koji je počeo krajem 2012. godine.

www.balkansunflowers.org

 

MAKEDONIJA

Првата детска амбасада во светот – Меѓаши (Prva dečija ambasada u svetu - Medjaši)

Prva dečija ambasada u svetu - Medjaši je neprofitna, nevladina organizacija koja štiti prava dece u Makedoniji i regionu od 1992. g. Pružala je utočište majkama i deci iz zaraćenih oblasti tokom devedesetih godina, a rad na zaštiti dece od nasilja nastavlja i dalje, putem SOS telefonske linije i psihološkog savetovališta.

Uspešno partnerstvo sa ovom organizacijom Pomoć deci ostvaruje od 2012. godine.

www.childrensembassy.org.mk/pocetna.nspx

 

SEVERNA IRSKA, UJEDINJENO KRALJEVSTVO

EARLY YEARS – ORGANISATION FOR YOUNG CHILDREN (Rane godine – organizacija za malu decu)

Early Years – Organisation for young children (Rane godine – organizacija za malu decu)je najveća organizacija za decu od 0-8 godina u Severnoj Irskoj. Neprofitna je nevladina organizacija koja radi od 1965. godine na promovisanju kvalitetne brige o deci uzrasta 0 – 8 godina, pružajući podršku vaspitačima, predškolskim grupama i roditeljima.

Savetnici/specijalisti Early Years organizacije u saradnji sa Pomoć deci kontinuirano obavljaju obuke vaspitača i asistenata u predškolskom vaspitanju i obrazovanju  u Srbiji od 2005. godine. Dve organizacije poslednje tri godine zajedno rade na uvođenju programa za izgradnju mira i poštovanje razlika u programe predškolskih grupa, članice su Međunarodne mreže za izgradnju mira kroz rad sa malom decom u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama i partneri su na novom zajedničkom četvorogodišnjem programu.
www.early-years.org